تصاویر تشییع شهید مدافع حرم ـ 93/3/9

slider2

تصاویر تشییع و تدفین شهید مدافع حرم شهید میرزا حسین قربانی

تاریخ تشییع : ۹۳/۳/۹